Χάλκινα

Ο χαλκός είναι ιδανικό υλικό για χρήση σε ψυκτικές εγκαταστάσεις. Είναι μέταλλο με χαρακτηριστικό χρώμα (ερυθρό του χαλκού) και χαρακτηριστική μεταλλική λάμψη. Είναι επίσης μαλακός (σκληρότητα 2.5-3 στην Κλίμακα Mohs) δύστηκτος (σημείο τήξεως 1084,6° C, σημείο βρασμού 2562° C), ιδιαίτερα ελατός και όλκιμος, πολύ καλός αγωγός της θερμότητας και του ηλεκτρισμού. Λόγω της ιδιότητάς του όταν είναι τηγμένος να απορροφά ατμοσφαιρικό αέρα, τον οποίο αποβάλλει ψυχόμενος, δεν μπορούν να κατασκευασθούν χυτά αντικείμενα από χαλκό. Δεν εμφανίζει σχιστότητα, ενώ έχει ανώμαλη θραύση. Η εταιρεία GreenFrost προμηθεύει τους επαγγελματίες ψυκτικούς με μεγάλη ποικιλία χαλκοσωλήνων και εξαρτημάτων για την ασφαλή και σίγουρη σύνδεσή τους.

ΒΕΡΓΕΣ

Χαλκοσωλήνες

διπλοκαμπυλη-χαλκινη

Εξαρτήματα

asimokolliseis

Ασημοκόλληση